آجرنمای سپند - تولید انواع آجر قزاقی و نسوز نما
آجرنمای سپند - تولید انواع آجر قزاقی و نسوز نما
آجرنمای سپند - تولید انواع آجر قزاقی و نسوز نما
آجرنمای سپند - تولید انواع آجر قزاقی و نسوز نما
آجرنمای سپند - تولید انواع آجر قزاقی و نسوز نما
آجرنمای سپند - تولید انواع آجر قزاقی و نسوز نما
آجرنمای سپند - تولید انواع آجر قزاقی و نسوز نما

ویژگی ها

 

 

ویژگی های آجر قزاقی سپند نسبت به آجر های معمولی


۱-بدون شــــــــــــــوره ۲- فــــــــاقد آلـوئک ۳- رنگ طبیعـی و ثابت ۴- مقاوم در برابر یخبندان ۵- مقاوم در برابر حـرارت ۶- مقاوم در برابر فشـــار ۷- دوام و پایــــــــــداری
۸- پختگی کامل، که نشان آن صدای زنگی است که از برخورد دو آجر شنیده می شود ۹- خاک مرغوب، که شامل سیلیس، اکسید آهن، اکسید آلومینیوم، فسفات و کلسیم میباشد.


نتایج آزمایشات انجام شده طبق استاندارد
The results of tests carried out according to standard

 

 
 
 

نظرات توییتر

1

2

خبرنامه ماهانه