رنگ ها

White brick
قزاقی نسوزسفید

Black brick
قزاقی مشکی

Purple brick
قزاقی بنفش

Yellow brick
قزاقی زرد

Tan brick
قزاقی پوست پیازی

Red brick
قزاقی قرمز

Brown brick
نسوز قهوه ای

Dark brick
نسوز تیره

Semi light brick
نسوز نیمه روشن

Bright brick
نسوز روشن

Orange brick
قزاقی نسوز پرتقالی